เขียนโดย Super User

รายงานสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

  • อุบัติเหตุเกิด 3,919 ครั้ง เสียชีวิต 478 คน และบาดเจ็บ (Admit) 4,128 คน
  • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
  • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยขับขี่ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
  • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
  • ทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด    จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขึ้น มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2560

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2560
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
 29 ธันวาคม 2559  524 565 42
 30 ธันวาคม 2559  680 734 71
 31 ธันวาคม 2559  757 800 85
  1 มกราคม 2560  751 778 81
  2 มกราคม 2560  445 465 75
  3 มกราคม 2560  422 419 52
  4 มกราคม 2560  340  367 37
รวม 7 วัน 3,919 4,128 478

 

 

ข้อมูลเทียบย้อนหลังกับปี 2558-2559

สถิติอุบัติเหตุทางถนน

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)

1.   อุบัติเหตุเกิดขึ้น

3,379 ครั้ง

2,997 ครั้ง

เพิ่มขึ้น 12.75

2.   ผู้เสียชีวิต

380 ราย

341 ราย

เพิ่มขึ้น 11.44

3.   ผู้บาดเจ็บ

3,505 คน

3,117 คน

เพิ่มขึ้น 12.45

 

*** ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน , สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

0
0
0
s2smodern