Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

รายงานสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 3,919 ครั้ง เสียชีวิต 478 คน และบาดเจ็บ (Admit) 4,128 คน
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยขับขี่ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
 • ทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด    จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขึ้น มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2560

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2560
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
 29 ธันวาคม 2559  524 565 42
 30 ธันวาคม 2559  680 734 71
 31 ธันวาคม 2559  757 800 85
  1 มกราคม 2560  751 778 81
  2 มกราคม 2560  445 465 75
  3 มกราคม 2560  422 419 52
  4 มกราคม 2560  340  367 37
รวม 7 วัน 3,919 4,128 478

 

 

 

 

รายงานสถิติในช่วงสงกรานต์ 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 3,690 ครั้ง เสียชีวิต 390 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,808 คน
 • โดยวันที่ 13 เมษายน 2560 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 13 เมษายน 2560 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
 • ต่ำกว่า 20 ปีดื่มแล้วขับ 1,668 ราย (บาดเจ็บ+เสียชีวิต)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2560

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2560
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 11 เมษายน 2560 409 420 33
  วันที่ 12 เมษายน 2560 586 630 48
  วันที่ 13 เมษายน 2560 748 752 79
  วันที่ 14 เมษายน 2560 642 664 57
  วันที่ 15 เมษายน 2560 600 634 53
  วันที่ 16 เมษายน 2560 403 427 44
  วันที่ 17 เมษายน 2560 307 323 40
รวม 7 วัน 3,690 3,808 390

 

*** ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน , สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

0
0
0
s2smodern