Black Ribbon

    
 

  สคอ.ร่วม “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล
  Thailand 4.0” 

   วันที่ 9 ส.ค. 60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
   โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือ
   ข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมประชุมโครงการอบรมวิชาชีพสื่อสาร
   มวลชนต้านทุจริต “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล
   Thailand 4.0” จัดโดยสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 

  สคอ. ร่วมงานเปิดบ้าน 15 ปีสสส. 
  วันที่ 3 ส.ค. 60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
  นำโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ (ผอ.สคอ.) และนายกษิดิศ
  ขันธรัตน์ (ผจก.สคอ.) ร่วม "งานเปิดบ้าน 15 ปี สสส.
  การเดินทางของความสุข " ในวาระครบรอบ 15 ปี สสส.
  เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพในมุมกว้าง

  วางแผนเคลื่อน 20 ตำบลต้นแบบ
  วันที่ 21 ก.ค.60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองสนับสนุนการสร้าง
  เสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี จัด
  ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลด
  อุบัติเหตุทางถนน” จ.อุดรธานี 

  ระดมสมอง ขับเคลื่อน 20 ตำบลต้นแบบ ฯ อุดร
  วันที่ 20 ก.ค. 60) กิจกรรมแบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมฐาน
  เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เจาะลึกปัญหา สาเหตุการเกิด
  อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20
  ตำบล ใน 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี โดยมีวิทยากรผู้
  เชี่ยวชาญและทรงคุณวุมิที่เกี่ยวข้อง 

  หนุนโรงเรียนต้นแบบปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน
  วันที่ 20 ก.ค. 60 นายทนงศักดิ์ หาพรหม ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ร่วมให้ความรู้และ
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน มุ่งสู่ “ โรงเรียนต้นแบบ
  ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน” แก่ผู้เข้าประชุมขับ
  เคลื่อนโครงการ “20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุ
  ทางถนน” จ.อุดรธานี 

  ขับเคลื่อน 20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุ
  ทางถนน อุดรธานี 
  วันที่ 20 ก.ค. 60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
  เสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี
  จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ “20 ตำบลต้นแบบป้องกัน
  และลด  อุบัติเหตุทางถนน” จ.อุดรธานี 

  สคอ.ชู "คำบง" ประกาศพื้นที่จำกัดความเร็ว
  วันที่ 18 ก.ค. 60 สคอ.นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่าย
  เดินทางศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ตำบลต้นแบบ
  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ อาคารเอนกประสงค์
  เทศบาลตำบลคำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมี
  นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง และคณะ
  ทำงานให้การต้อนรับ
 

  FM 99.5 หนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์
  วันที่ 7 เม.ย. 60 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5
  Mhz ร่วมหนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
  สงกรานต์ โดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
  นำโดย นายพรหมมิทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.และทีมเยาวชน
  เข้าพบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายกาวิทยุ 

  ช่อง 8 ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย
  วันที่ 7 เม.ย. 60 นายเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ ผู้อำนวย
  การฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมหนุนป้องกันและลด
  อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย สำนักงานเครือ
  ข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำโดย นายพรหมมิทร์ กัณธิยะ
  ผอ.สคอ. และทีมเยาวชน 

  สคอ. ร่วมรณรงค์คนรุ่นใหม่ ขับรถไร้แอลกอฮอล์
  วันที่ 7 เม.ย. 60 สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด ร่วมกับ
  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 สังกัดกรมคุม
  ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กำหนดจัดโครงการบริการสังคม
  “ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ” กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ
  รณณรงค์ “สงกรานต์ คนรุ่นใหม่ 

  สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ใกล้ไกลไร้แอลกอฮอล์
  วันที่ 5 เม.ย.60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)
  รณรงค์ “ สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ใกล้ไกลไร้
  แอลกอฮอล์” แจกสติกเกอร์ เข็มกลัด "รักกันจริง ดื่มไม่
  ขับ" แก่ประชาชนที่รอรถบริเวณที่พักผู้โดยสาร ร่วมกับ กรม
  ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

  สสส.ร่วม MOU ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง
  วันที่ 5 เม.ย.60 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
  ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  (พม.) หัวหน้าทีมภาครัฐ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วม
  มือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ...
  ปลอดภัยทุกเส้นทาง” 

  เดินหน้าชวนสื่อ ร่วมลดเจ็บ- ตาย สงกรานต์ ปี 60
  วันที่ 4 เม.ย. 60 พบบรรณาธิการฝ่ายข่าวเฉพาะกิจช่อง 3 
  นสพ.ไทยโพสต์ / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  (NBT) และ MONO 29 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลด
  อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ซึ่งทาง
  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 

  นายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์ “ สงกรานต์นี้ ดื่มไม่ขับ"
  วันที่ 4 เม.ย. 60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)
  โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. พร้อมทีมเยาวชน
  และมาสคอตเข้าร่วมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัย
  ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 จัดโดย กรมส่งเสริม
  วัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ 14 หน่วยงาน 

  สคอ.จับมือเชลล์ต่อเนื่องแคมเปญชวนผู้ขับขี่ลดความเร็ว
  วันที่ 31 มีนาคม 60 สำนักงานเครือข่ายลดบัติเหตุ (สคอ.)
  ร่วมงานแถลงข่าวกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด     แถลงข่าว "เชลล์เติมความปลอดภัยให้กัน" มุ่งสร้างความ
  ตระหนักรู้แก่ผู้ขับขี่เกี่ยวกับการลดความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ
  และเตรียมความพร้อมให้รถยนต์สำหรับการเดินทางกลับบ้าน
  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 

  “ดื่มไม่ขับกลับ บ้านปลอดภัย”
  พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า สงกรานต์ ปี 2560
  วันที่ 30 มี.ค. 60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
  จัดแถลงข่าว “ดื่มไม่ขับกลับ บ้านปลอดภัย” พื้นที่เล่นน้ำ
  ปลอดเหล้า สงกรานต์ ปี 2560 

  เตรียม ลดเจ็บ- ตายจากอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 60
  วันที่ 21 มี.ค.60 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความ
  ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผน
  บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
  สงกรานต์ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษา
  วินัยจราจร” 

  ชวนสื่อภูมิภาคทั่วประเทศ ป้องกันอุบัติเหตุสงกรานต์ 
  วันที่ 18 มี.ค. 2560 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค
  แห่งประเทศไทย (สนพท.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลด
  อุบัติเหตุ(สคอ.)และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมใหญ่
  สามัญประจำปี 2560 และรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารป้องกัน
  และลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อมวลชนภูมิภาค

  สคอ.สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน 
  วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวย
  การสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมให้ความรู้
  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้อง
  ถนกับพนักงาน หนึ่งในกิจกรรมความปลอดภัยและสุขภาพ

  “อย่าประมาท..วิสัยทัศน์อุโมงค์” 
  วันที่ 13 มี.ค. 60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
  เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลด
  อุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว 
  “ ลดเร็ว ลดเสี่ยง วิสัยทัศน์อุโมงค์ ฆ่าคุณได้ง่าย” 
  เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์ 

   

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวกิจกรรมของ สคอ.


 1. เชื่อมประสานการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ

2.      2. เน้นหนักการรณรงค์  เพื่อสร้างกระแสตามเทศกาลที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง

3.      3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับรู้ในประเด็นการรณรงค์ จิตสำนึกความปลอดภัย

4.      4. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่  ค้นหา และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ขยาย  และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

5.      5. ขยายความร่วมมือกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

6.      6. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการรณรงค์  ตามสภานการณ์  และยุทธศาสตร์


 


 

Additional information