Black Ribbon

 

  วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
  ร่วมรณรงค์หมวกนิรภัย 100% 
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
  ร่วมกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
  RVP Road Safety Day “ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปณิธาน
  ” จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

  หนุนสื่อวิทยุ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน
  วันที่ 25 ม.ค.60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
  ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาด จัดประชุมแนวทางความร่วมมือ
  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างความ
  ปลอดภัยทางถนน พร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 
  ร่วมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
  สร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
  สคอ.- ช่อง 7 ร่วมทำความดี ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 60
  วันที่ 29 ธ.ค. 59  สคอ.นำทีมเยาวชนร่วมกิจกรรมทำความ
  ดีขับขี่ปลอดภัย ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
  ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับ
  บริษัทขนส่ง จำกัด สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์อุบัติเหตุ
  เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

  สคอ.ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
  ทางถนน ปีใหม่  วันที่ 29 ธ.ค. 59 สคอ.ร่วมเปิดศูนย์
  อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560 โดย
  ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคี 

 

  รณรงค์ชวนสื่อนำเสนอ “ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2560
  วันที่ 28 ธ.ค. 59 สคอ. นำทีมรณรงค์ “ กลับบ้าน
  ปลอดภัย” ปีใหม่ 2560 พบสื่อชวนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล เน้น ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ –
  ขับไม่เร็ว- เปิดไฟหน้ารถ ลดอุบัติเหตุ 

  สื่อร่วมเผยแพร่ "กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2560
  วันที่ 28 ธ.ค. 59 สื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ข้อมูล 
  รณรงค์ “ กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2560 โดย สคอ. 
  นำทีมเยาวชนเดินสายพบสื่อส่งต่อความห่วงใยขับขี่
  ปลอดภัยช่วงเทศกาล เน้น ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ –
  ขับไม่เร็ว- เปิดไฟหน้ารถลดอุบัติเหตุ 
  ไทยรัฐร่วมเผยแพร่่ข้อมุูล รณรงค์กลับบ้านปลอดภัย 
  วันที่ 27 ธ.ค. 59 สคอ. โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ 
  ผอ.สคอ. ชวนสื่อส่งต่อความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยช่วง
  เทศกาล รณรงค์ “กลับบ้านปลอดภัย” เน้น ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่
  ขับ –ขับไม่เร็ว- เปิดไฟหน้ารถ ลดอุบัติเหตุ มอบความ
  ห่วงใย ส่งกำลังใจให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย 
  เดลินิวส์ร่วมหนุน " กลับบ้านปลอดภัย" ปีใหม่ 60
  วันที่ 27 ธ.ค. 59 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. 
  และทีมเยาวชนรณรงค์ ได้มอบชุดข้อมูลข่าวสารการแนว
  ทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เขตหลักสี่ 
  กรุงเทพฯ 

  ให้ข้อมูลอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่่อมวลชน
  วันที่ 27 ธ.ค.59นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ. สคอ. 
  ร่วมประชุมและให้ข้อมูลด้านการป้องกันและผลักดันนโยบาย
  แก้ไขปัญาอุบัติเหตุทางถนน แก่คณะอนุกรรมการประสาน
  งานเครือข่ายสื่่อมวลชน สภาปฏิรูปประเทศ 

  หนังสือพิมพ์ข่าวสด ร่วมรณรงคฺ์ ปีใหม่ 60
  วันที่ 27ธ.ค.59 สคอ.เดินสายรณรงค์ชวนสื่อเผยแพร่
  ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ “ กลับบ้าน
  ปลอดภัย” ดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว ง่วงไม่ขับ เปิดไฟหน้ารถ 
  ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ บริษัท
  ข่าวสด จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  สื่อมติชน- ประชาชาติธิุกิจ ร่วมรณรงค์"กลับบ้านปลอดภัย" 
  วันที่ 27 ธ.ค. 59 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. และ
  ทีมรณรงค์ เข้าพบ ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์มติชน 
  คุณชุติมา นุ่นมัน และคุณวุฒิณี ทับทอง ผู้สื่อข่าว 
  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ชวนร่วมเผยแพร่
  ประชาสัมพันธ์ส่งต่อความห่วงใย “กลับบ้านปลอดภัย” 
  นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  วันที่ 27 ธ.ค. 59) นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ร่วมรณรงค์เผยแพร่
  ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นำเสนอข้อมูล “ 
  กลับบ้านปลอดภัย” ดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว ง่วงไม่ขับ เปิดไฟ
  หน้ารถ ลดอุบัติเหตุ โดย สคอ. เข้าพบคุณอนุวัฒน์ ศรีขจร
  รัตน์กุล ผู้สื่อข่าว เพื่อมอบชุดข้อมูลและสื่อรณรงค์” กลับ
  บ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2560 

  รวมผลงานภาคีรัฐ-เอกชนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  วันที่ 26 ธ.ค.59 สคอ. รวมผลงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ – 
  ภาคเอกชน ร่วมรณรงค์ " กลับบ้านปลอดภัย" ปีใหม่ 60 
  ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยการนำสื่อแบนเนอร์ สติกเกอร์ 
  ทั้งที่มารับด้วยตนเองและจัดส่งไปทางไปรษณีย์ ออก เผย
  แพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กร 

  สมาคมเคบิลทีวีฯร่วมเผยแพร่ "กลับบ้านปลอดภัย"
  ผ่านเครือข่าย วันที่ 26 ธ.ค. 59 สมาคมเคบิลทีวีแห่ง
  ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนความร่วมมือเผยแพร่
  ประชาสัมพันธ์ส่งต่อความห่วงใย “กลับบ้านปลอดภัย”
  ปีใหม่ 2560 เน้น ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ -ขับไม่เร็ว 
  ช่วงเทศกาลผ่านเครือข่ายสมาคมฯ ทั่วประเทศ 

  ตร.ร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์  
  "กลับบ้านปลอดภัย" ปีใหม่  วันที่ 26 ธ.ค. 59 สคอ. 
  โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือ
  ข่ายลดอุบัติเหตุ นำทีมเยาวชนรณรงค์ เข้าพบพันตำรวจเอก
  อังกูร คล้ายคลึง เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์
  ส่งต่อความห่วงใยขับขี่ปลอดภัย 

  พบสื่อช่อง 3 ร่วมรณรงค์กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 60
  วันที่ 26 ธ.ค. 59 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
  นำทีมเยาวชนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชวนสื่อส่งต่อความ
  ห่วงใยขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล รณรงค์ “กลับบ้าน
  ปลอดภัย” เน้น ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ -ขับไม่เร็ว มอบความ
  ห่วงใย ส่งกำลังใจให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย 

  สภาวิศวกรชวนเปิดไฟหน้ารถ ลดอุบัติเหตุได้
  สภาวิศวกรมุ่งลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เตรียมพร้อมรับมือ
  การเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เชิญชวนเปิด  
  ไฟหน้ารถเวลากลางวัน พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ผลิต
  รถยนต์ติด DRL ( Daytime Running Lights) เป็น
  อุปกรณ์มาตรฐาน 

  สสส.-สคอ. ร่วมแถลงข่าว"กลับบ้านปลอดภัย" ปีใหม่ 60
  “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีใหม่ 2560” 
  โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  (สสส.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคี
  เครือข่าย พร้อมผลิตสื่อรณรงค์ผ่านคลิปออนไลน์ ภายใต้
  แนวคิด “Dead Feed…ข้อความถึงคนที่ยังอยู่” 

  วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559
  วันที่ 15 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนด
  ให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
  เป็น “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” 
  (World Day of Remembrance for Road Traffic 
  Victims)ตามกรอบแนวทางขององค์การสหประชาติ 

  ชวนเด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์
  ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
  การบาดเจ็บในเด็กจับมือ สสส. ชวนเด็กต่ำกว่า 15 ปี 
  80 โรงเรียนทำโครงการ“เด็ก don’t drive : ก่อน 15 ปี
  เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย” เปิดสถานการณ์สาเหตุการเสียชีวิต
  อันดับ 1 จากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ 

  Vigothailand ครอบครัวสุขสันต์ ร่วมกันลดอุบัติเหตุ
  กลุ่มผู้ใช้รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Vigo จัดกิจกรรม
  แรลลี่ Vigothailand ครอบครัวสุขสันต์ 
  ร่วมกันลดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ย. 2559 
  เส้นทาง กรุงเทพฯ - อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  เน้นจิตสำนึกความปลอดภัย 

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
  บริษัท โทเทิ้ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
  จัดกิจกรรม DTAC HSSE & Admin Expo ให้กับ
  พนักงานดีแทคกว่า 1,000 คน ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย
  จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
  ลดอุบัติเหตุทางถนน อ่านต่อ 

   รณรงค์เด็กต่ำกว่า 15 ปีไม่ขี่รถจักรยานยนต์
  ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
  การบาดเจ็บในเด็ก สสส. เปิดตัวโครงการ 
  "Don't dive : ก่อน 15 ปี เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย " 
  หลังปี 2558 พบสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนของเด็ก
  มีมากกว่า 900 คน คลิปข่าว...
  รวมพลังสื่อ ระดมความเห็นจัดทำข้อเสนอ ป้องกันและลด
  อุบัติเหตุทางถนน 
  วันที่ 14 พ.ย.59 ในการประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำ
  ข้อเสนอ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย
  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของ   
  สสส. อ่านต่อ 
  สคอ. หนุน มติ ครม. แก้ กม.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  นายพรหมมิททร์ กัณธิยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย
  ลดอุบัติเหตุ  กล่าวว่าตามที่ มติคณะรัฐมนตรีได้มีการ
  เห็นชอบแก้กฎหมายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งมี 
  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
  ประธานคณะกรรมการ อ่านต่อ 

  ธนชาตประกันภัยเปิดโครงการ Drive United season 2
  วันที่ 4 ต.ค. 59 ธนชาตประกันภัยเปิดฉากเวทีการแข่งขัน
  โครงการ “Drive DD united Season 2” ปลุกพลัง
  เยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เชิญชวน
  ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “IT’S COOL TO BE CALM 
  ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ”  

   สื่อภาคกลางประกาศเจตนารมณ์สื่อร่วมสร้างความปลอดภัย
  ทางถนน  ชี้ "รับไม่ได้" พฤติกรรมยอดแย่ขับขี่รถ
  ไม่ปลอดภัย ขับเร็ว-แซงทางโค้่ง ต้องประณาม เพื่อสร้าง
  ความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบาย
  ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง 

  พาสื่อร่วมเสนอการจัดการความเร็วถนนหน้าโรงเรียน
  สคอ. นำคณะสื่อมวลชนภูมิภาคภาคกลางลงพื้นที่ต้นแบบ 
  ณ โรงเรียนคีรีเจริญผล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ศึกษา
  การจัดการความร็วถนนหน้าโรงเรียน เพิ่มความปลอดภัย
  แก่นักเรียน ประชาชนในพื้นที่และการแก้ไขจุดเสี่ยง 

  อบต.พลับพลาไชย ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ย
  อุบัติเหตุทางถนน

  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำทัพสื่อมวลชน
  60 คน ลงพื้นที่เรียนรู้ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยง
  อุบัติเหตุทางถนน ณ อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง 
  จ.สุพรรณบุรี มีนายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.
  พลับพลาไชย และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

  ขับเคลื่อนสื่อภาคกลางร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน 
  ครั้งที่ 2

  เพื่อสร้างความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน
  นโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนให้มีความ
  ต่อเนื่อง และร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็น
  รูปธรรม 

  ก้าวต่อไป..การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย
  ทางถนน

  วันที่ 20 ก.ย.59 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมสร้างความ
  ร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความ
  ปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานเครือข่าย
  ลดอุบัติเหตุ (สคอ.)  

  สงขลา นำระบบกล้อง CCTV ดูแลปชช. เน้นเข้าถึงเร็ว 
  ช่วยเหลือทันที

  วันที่ 19 ก.ย.59 สคอ.นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่งเรียน
  รู้ในพื้นที่ต้นแบบ : การจัดการความปลอดภัยทางถนนด้วย
  ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจราจรจังหวัดสงขลา 
  ณ อบจ.สงขลา 

  ดูงานท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมือง
  เขารูปช้าง

  สคอ. นำคณะสื่อมวลชนกว่า 60 ชีวิต ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
  แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ : โครงการสายตรวจเทศกิจ 
  ลดอุบัติเหตุในชุมชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง
  จ.สงขลา 

  สคอ.นำทัพสื่อใต้ดูการบริหารจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  ทางถนน จ.สงขลา

  ชี้ทำงานแบบบูรณาการ นำระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
  ควบคุมโดยศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ เผยเข้าถึงเหตุ
  รวดเร็ว ดึงท้องถิ่น-ชุมชนร่วมแก้ไขลดเจ็บ-ตายบนถนน
  ที่เห็นผลจริง 

  สื่อประกาศเจตนารมณ์องค์กรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
  ทางถนน  วันที่ 6 ก.ย.59 ซึ่งเป็นวันที่สองของประชุมฯ 
  นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ได้ให้เกียรติ พบปะและบรรยายทิศทางการดำเนินงาน
  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ร้อยเอ็ด ในการประชุม
  สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารฯ ครั้งที่ 2 

  อบต. เหนือเมือง ร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจัดการความเสี่ยง 
  ทางถนน สคอ.ได้นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่ง
  เรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ : ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยง
  ทางถนน ณ อบต. เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
  ในการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสาร
  ประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 

  สคอ.นำสื่อลงพื้นที่ร้อยเอ็ดศึกษาต้นแบบจัดการความ
  ปลอดภัยทางถนน
  วันที่ 5 ก.ย. 59   ประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือ
  ข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน 
  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 
  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด 

  ฐานกิจกรรม “ ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน” 
  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกิจกรรม
  รณรงค์แบบฐานการเรียนรู้เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
  บทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
  แอลกอฮอล์ และสร้างความรู้ ความตระหนักในการป้องกัน
  และลดอุบัติเหตุทางถนน 

  ปฏิวัติความคิดใหม่ คนไทยใส่หมวก
  วันที่ 25 ส.ค.59 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 
  เปิดตัวโครงการรณรงค์ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อก 
  ในโครงการ "สังคมหัวแข็ง" ปฏิว้ติความคิดใหม่ คนไทย
  ใส่หมวก ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
  เอกชนสร้างจิตสำนึกให้คนไทยใส่หมวกกันน็อก 

   หน่วยงานต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%
   วันที่ 24 ส.ค.59 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
   จำกัด ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำเนินโครงการหน่วยงาน
   ต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ระยะที่ 4 ขับเคลื่อน
   โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % 
    ระยะที่ 4 

   บอกกล่าวเล่าเรื่อง 1 ปี งานลดอุบัติเหตุทางถนน
   วันที่สองของการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย
   สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 
   กับ เวที “บอกกล่าวเล่าเรื่อง 1 ปี กับงานป้องกันและ
   ลดอุบัติเหตุทางถนน” 

   ลำปางต้นแบบมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย
   วันที่ 22 ส.ค.59 นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่าย ศึกษา
   ดูงานแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ ต้นแบบ : มาตรการองค์กร, 
   สวมหมวกนิรภัย100% ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
   และ โรงงานเซรามิก บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด 
   ในโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสาร
   ประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 

    สคอ.ชวนสื่อ-สังคม ร่วมประณามพฤติกรรมยอดแย่ 
    ชี้ “รับไม่ได้” ขี่รถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 
    เผยทุก 1 ชั่วโมง คนไทยตายบนถนนอย่างน้อย 3 คน 
    และ ร้อยละ 76 เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ พร้อมยก 
    “ลำปาง” ต้นแบบส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % 

   สอจร.ร่วมภาคี แถลงสถานการณ์ความความปลอดภัยทาง
   ถนนของไทย ปี 2555 (2014) คนไทยตายจากอุบัติเหตุ
   ทางถนนลดลงองค์การอนามัยโลกพอใจการดูแลรักษา
   หลังเกิดเหตุ ปี 2555 มีผู้เสียชีวิต 23,601 รายขณะที่ปี 
   2557 มีผู้เสียชีวิต 21,429 ราย ลดลงถึง 2,172 ราย 

   สคอ.หนุนสวมหมวกนิรภัย 100 % (ห่วงใครให้ใส่หมวก)
   วันที่ 9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ
   บริษัท ธนบดีเดเคอร์ เซรามิค จำกัด และบริษัท กลาง
   คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีลงนาม
   บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างเสริมมาตรการองค์กร
   ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %

  เสียงจากภาพถ่าย "ทางเท้าของหนู"
  (วันที่ 28 ก.ค. 59) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
  และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ลงพื้นที่นำ
  เสนอความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงอันตราย
  ทางเดินเท้า 

  รวมพลังคนไทย สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น
  อุบัติเหตุ ต้นเหตุแห่งความสูญเสีย 
  (เมื่อวันที่ 5 ก.ค.59) สมาคมสื่อช่อสะอาดร่วมกับ
  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสำนักงาน ป.ป.ช. 
  จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติ 
  หัวข้อ “รวมพลังคนไทย สำนึกโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น
  อุบัติเหตุ ต้นเหตุแห่งความสูญเสีย” 

  ท่าเรือ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 59
   นิทรรศการความปลอดภัย อาชีวินามัยและสิ่งแวดล้อม 
   ครั้งที่ 1 ประจะปี 2559 จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
   และผู้มาใช้บริการในองค์กร มีส่วนร่วมในการลดสถิติ
   อุบัติเหตุ และการประสบอันตรายจากการทำงาน 

 “ อุโมงค์มิตรภาพ” ทางลอดข้ามถนนป้องกันเด็ก
  จากอุบัติเหตุบนทางเท้า
  ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
  บาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสำนักงานเครือข่าย
  ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีภาคเอกชน 
  บ.เชลล์แห่งประเทศไทย 

  ตำรวจพระประแดง รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ปี 59 
  เมื่อวันที่ 22 เม.ย.59 - สถานีตำรวจภูธรพระประแดง 
  ได้จัดโครงการ “โปลิศสะกิดใจเตือนภัยต้องระวัง” ในงาน
  ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2559 มีขึ้นระหว่าง
  วันที่ 22-24 เมษายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
  ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

  ลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุสงกรานต์ 
  จ.นครสวรรค์

  วันที่ 12 เม.ย.59 ลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุ
  สงกรานต์ จ.นครสวรรค์ : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
  ลงพื้นที่บริเวณจุดบริการแยกยางตาล (ถนนสายเอเชีย) 
  อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 

  สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ
  วันที่ 11 เม.ย. 59 สถานีขนส่งหมอชิต กระทรวงคมนาคม
  ร่วมกับบริษัทขนส่ง มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส.และภาคีเครือข่าย
  จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย 
  เมาไม่ขับ” 

  เดินหน้ารณรงค์ ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง  
  สงกรานต์ปลอดภัย

  วันที่ 5 เม.ย.59 สื่อมวลชน MONO 29 ทีวีดิจิตอล, 
  มติชน , ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด ร่วมนำเสนอข้อมูล
  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 

  สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย
  วันที่ 1 เม.ย.59  สสส. จัดแถลงข่าว “ สงกรานต์วิถีไทย 
  ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” โดย มีนางกอบกาญจน์ 
  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  เป็นประธานการแถลงข่าว 

   รณรงค์ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง สงกรานต์ปลอดภัย      
  ผ่านสื่อมวลชน
  วันที่ 1 เม.ย.59 สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล 
  ช่อง 22 , นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ,นสพ.บ้านเมือง, สถานี
  โทรทัศน์ดิจิตอล PPTV ช่อง 36 , นสพ.สยามรัฐ, ผู้จัดการ
  ออนไลน์  

  ชวนสื่อร่วมสร้างกระแสความปลอดภัยทางถนน 
  เทศกาลสงกรานต์ปี 59

  วันที่ 31 มี.ค.59  สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ NEW TV 
  นสพ.เดลินิวส์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุ
  โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ...

  ร่วมหนุนสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์
  
มูลนิธิรัฐบุรุษฯหนุน 77 จว.ลดตายสงกรานต์ 
  วันที่ 29 มีนาคม 2559 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
  องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม 
  ติณสูลานนท์ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการ 
  “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 

  แนะขับช้า 60 : 90 กม./ชม โอกาสรอดตาสูง 4 เท่า
  วันที่ 28 มี.ค.59 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. – 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับเครือ
  ข่ายรัฐและเอกชน จัดการแถลงข่าว "ลดความเร็ว 
  ลดความเสี่ยง สงกรานต์ปลอดภัย 2559 " 

  สื่อภูมิภาคเตรียมการเฝ้าระวังสงกรานต์ปลอดภัย 2559
  วันที่ 19 มี.ค. 59 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่ง
  ประเทศไทย (สนพท.) ร่วมกับ เครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
  จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานเฝ้าระวังสงกรานต์ปลอดภัย
  2559 สนับสนุนประชาสัมพันธ์สร้างกระแสลดอุบัติเหตุ
  ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

  หนุนสื่อภูมิภาค ลดเร็ว ลดเสี่ยง ปลอดภัยสงกรานต์ 59  
  19 มี.ค. 59 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่ง
  ประเทศไทย (สนพท.) ร่วมกับ เครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
  จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานเฝ้าระวังลดความเร็ว 
  ลดความเสี่ยง สงกรานต์ปลอดภัย 2559 

 

  เชลล์ จับมือ สคอ. เปิดตัวแคมเปญ เดินทางปลอดภัย 
  เชลล์ให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง
 
  วันที่15 มีนาคม 59 ณ โรงแรม W กรุงเทพฯ-บริษัทเชลล์ 
  แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานเครือข่าย
  ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดตัวแคมเปญ เดินทางปลอดภัย
  เชลล์ให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง 

   กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
    RVP Road Safety Day
    วันที่ 24 ก.พ.59 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
    จำกัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
    ทางถนน “ RVP Road Safety Day " อ่านต่อ  

  หนุนวิทยุชุมชนร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  วันที่ 5 ก.พ.59 เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงสมาคมสื่อ
  ช่อสะอาด ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
  และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
  เครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 

  มูลนิธิรัฐบุรุษมอบโล่ 5 จว.ดีเด่นปีใหม่ ปลอดภัย 
   ตายเป็นศูนย์ 2559
   วันที่ 19 ม.ค. 58  สคอ. ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบโล่
   เกียรติยศจังหวัดดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกัน
   ไม่ใ้หมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุม
   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ กรุงเทพฯ 

  พบสื่อภาคใต้ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  วันที่ 4 ม.ค.59 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) พร้อมทีมสคอ. 
  พบสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์เผยแพร่
 ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุฯช่วงปีใหม่ 2559 

  ร่วมเฝ้าระวังอุบัติเหตุปีใหม่ สงขลา
  วันที่ 4 ม.ค.59 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอและ
  ทีม สคอ. เข้าพบนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการ
  จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังแนวทาง
  การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุฯของจังหวัดสงขลา 

 

  ร่วมแถลงข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบติเหตุทาง      ถนน จ.ร้อยเอ็ด
  วันที่ 2 ม.ค.59  นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. 
  ร่วมแถลงข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบติเหตุ
  ทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2559 

  เยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ จ.ชลบุรี
  วันที่ 1 ม.ค. 59 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ 
  ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 
  จังหวัดชลบุรี เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุฯ ปีใหม่ 59 

  สคอ.ชวนสื่อชูมาตรการชุมชนลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 59
  วันที่ 30 ธ.ค. 58  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
  นำโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
  เครือข่ายลดอุบัติเหตุ นำสื่อมวลชนช่อง TPBS และ
  ทีมเจ้าหน้าที่ สคอ.ลงพื้นที่นำเสนอการดำเนินงานมาตรการ
  ด่านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

  นำทีมสื่อมวลชน เสนอมาตรการเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยว  
  เชียงใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. 58) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ 
  ผอ.สคอ.นำทีมสื่อมวลชน ช่อง TPBS ลงพื้นที่ดูมาตรการ
  รักษาความปลอดภัยเส้นทางการท่องเที่ยว 
  ทางขึ้นดอยสุเทพ พร้อมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
  เกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ 

  ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม่

  วันที่ 30 ธ.ค. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
  นำโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
  เครือข่ายลดอุบัติเหตุพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์
  อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ 

  พบสื่อมวลชนเชียงใหม่ ร่วมป้องกันอุบัติเหตุฯ ปีใหม่ 59
  วันที่ 29 ธ.ค. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นำโดย
  นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย
  ลดอุบัติเหตุพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน 
  ร่วมเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2559 

  เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 59 วันที่สอง

  วันที่ 31 ธ.ค.58 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กรุงเทพฯ- สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมประชุมศูนย์
  อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
  ปีใหม่ 2559 

   อุบัติเหตุลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว

  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
  ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  จัดโดย กรมการขนส่งทางบก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
  ในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

  สื่อเพชรบูรณ์ร่วมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย 

 ปีใหม่ วันที่ 25 ธ.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ (สนทพ.) 
 จัดประชุมเสวนาเรื่อง การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยว
 ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559 

 

 พบสื่อ-เครือข่าย ชวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 59 วันที่หก
 วันที่ 23 ธ.ค. 58  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.นำทีมเยาวชนเข้าพบ
 สื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติลด
 เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ได้แก่ ผู้สื่อข่าว 
 สถานโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7 

 พบผู้บริหารแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2559  
 วันที่ 22 ธ.ค. 58  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.นำทีมเยาวชนเข้าพบ
 คุณประภาวดี ธานีรนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) เพื่อประสานความ
 ร่วมมือร่วมรณรงค์ลดอุบัติลดเหตุทางถนนปีใหม่ 2559 

 พบสื่อมวลชน ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2559 วันที่ห้า 
 วันที่ 22 ธ.ค. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.นำทีมเยาวชนเข้า
 พบสื่อมวลชน เพื่อประสานความร่วมมือเผยแพร่
 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติลดเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
 ปีใหม่ 2559 

 แถลงข่าวหนุนมาตรการสังคม รณรงค์
 “ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร”

 วันที่ 21 ธ.ค.58 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 
 การแถลงข่าว “ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร สร้างความ
 ปลอดภัย ปีใหม่ 2559” จัดโดย สำนักงานเครือข่าย
 ลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของ (สสส.)

 ชวนสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2559 วันที่สี่
 
วันที่ 21 ธ.ค. 58  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.นำทีมเยาวชนเข้า
 พบสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล NEW TV และ
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อเชิญชวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
 ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

 เครือข่ายภาคเอกชนร่วมรณรงค์ “ ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร”
 วันที่ 18 ธ.ค.58 - สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.นำทีมเยาวชนเข้า
 พบผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
 โดยมีนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 บมจ.ซีพี ออลล์ และคณะให้การต้อนรับ 

  เดินหน้าพบสื่อ-เครือข่าย ร่วมลดอุบัติเหตุปีใหม่วันที่สอง 

 วันที่ 17 ธ.ค. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.นำทีมเยาวชน
 เข้าพบสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเชิญชวน
 รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 59

 พบสื่อ-เครือข่าย สร้างความปลอดภัยทางถนนปีใหม่ 2559

 วันที่ 16 ธ.ค. 58  นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำทีมรณรงค์ประชา
 สัมพันธ์เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ
 ทางถนนปีใหม่ 2559 

 ชวนภาคเอกชนร่วมรณรงค์ "ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร"
 รับปีใหม่ 59

 วันที่ 3 ธ.ค.58 สคอ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ความ
 ปลอดภัยในการทำงาน จัดโดยบริษัท เจ อาร์ เจริญมิตร กรุ๊ฟ 
 จำกัด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนจากการ
 ขับขี่และในการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน 

 ร่วมหนุน “ราชภัฏ" องค์กรต้นแบบหมวกนิรภัย 100%
 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมเป็น 
 สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือองค์กร
 ต้นแบบหมวกนิรภัย 100% “ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย 
 สร้างวินัยจราจร” ปีการศึกษา 2558  

 Nan Safe Communities '15 ร่วมถอดบทเรียนชุมชน  ปลอดภัยวันที่สอง
 วันที่ 24 พ.ย 58 วันที่สองของการประชุมนานาชาติ 
 ครั้งที่ 22  เรื่องชุมชนปลอดภัย : ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก
 ก้าวไกล สู่ชมชนปลอดภัย สอค.เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
 และร่วมจัดบูธ นิทรรศการ 

  วันแรก Conference Safe Communities 2015  Nan คึกคัก
 วันที่ 23 พ.ย 58 สคอ. ร่วมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22  
 เรื่องชุมชนปลอดภัย : ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชมชน
 ปลอดภัย ณ โรงแรมเทวราช และพื้นที่ศึกษาดูงานชุม
 ชนปลอดภัย จังหวัดน่าน  
 พิธีเปิดฯ และงานเลี้ยงต้อนรับ Safe Communities 2015  วันที่ 22 พ.ย. 58 กปอ. และเครือข่ายชุมชนปลอดภัย 
 จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย 
 ณ จังหวัดน่าน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย.58 
 (22nd International Conference on Safe 
 Communities 2015, Nan, Thailand) 

 สคอ. หนุนเนื้อหาความปลอดภัย หลักสูตรสอบใบขับขี่ 
 15 ชม. 

 วันที่ 20 พ.ย.58  นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ 
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เข้าพบนายสนิท 
 พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อหารือและยื่น
 หนังสือให้มีการบรรจุเนื้อหาด้านความความปลอดภัยทางถนน 
 ในหลักสูตรการสอบใบอนุญาตขับรถ 15 ชั่วโมง
 ร่วมงานแถลงข่าว สัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดทางถนน  ครั้งที่ 12 วันที่ 19 พ.ย. 58 สคอ. ร่วมงานแถลงข่าว สัมมนาระดับชาติ 
 เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด 
 “ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง” วันที่ 14 – 15
 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 บางนา
 สคอ. หนุน กปอ. จัดประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัย   
 
ณ จังหวัดน่าน
 วันที่ 17 พ.ย. 58 คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็ง
 และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัยในคณะกรรมการป้อง
 กันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน
 และจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
 สุขภาพ (สสส.) อ่านต่อ..
 รวมพลังรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
 วันที่ 15 พ.ย.58  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการ
 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุน
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายพรหมมินทร์ 
 กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 ร่วมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
 ปี 2558 
  สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย สร้างสุขในครอบครัว วันที่ 14 พ.ย. 58 สคอ. ร่วมกิจกรรม Exclusive Activities 
 Family Can Do : ปฏิบัติการสร้างความสุขให้ครอบครัว 
 ส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะในเด็ก 
 Learning with the Six Senses เพื่อสร้างจิตสำนึก
 ความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและสร้างความสัมพันธ์
 ในครอบครัว 
  วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Thai Health Day 10K Run 2015  สคอ. ร่วมกิจกรรม Thai Health Day 10K Run 2015 
  ภายใต้คำขวัญ "วิ่งสู่ชีวิตใหม่" ณ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ   
  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สสส. ร่วมกับ
  สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและภาคีเครือข่าย 
 จัดงานวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ครั้งที่ 4  

 เริ่มแล้ว! รายการ “คลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย”
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ สมาคมสื่อช่อ 
 สะอาด ผุดรายการ “คลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย” ร่วมนำเสนอ
 ข้อมูล นโยบาย แนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผ่านสถานี
 วิทยุชุมชนทั่วประเทศ 421 แห่ง ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน
 พฤหัสบดี เวลา : 19.30 -20.00 น. เริ่มสัปดาห์แรกพร้อมกัน
 ทั่วประเทศ 29 ต.ค. 58 นี้ 

  ย้ำ“มาตรการชุมชน”ลดเจ็บตายได้จริง

 เมื่อวันที่21 ต.ค.58)สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
 เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือ
 ภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน 
 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 

 วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ปี 58
 วันที่ 13 ต.ค.58  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย
 ลดอุบัติเหตุ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติ ของ
 อาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558 ภายใต้
 แนวคิด “ อาเซียนเข้มแข็ง 

 สื่อภาคกลาง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 วันที่ 29 ก.ย. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
 เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือ
 ข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง
 วันที่ 28-29 ก.ย. 58 

 นำสื่อเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ "ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์ "
 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58) ในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือ
 ภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน 
 ในวันที่ 28-29 กันยายน 2558 จัดโดย สำนักงานเครือข่าย
 ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 ระดมสื่อภาคกลาง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 วันที่ 28 ก.ย. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
 เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคี
 เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ใน
 วันที่ 28-29 กันยายน 2558 

 ฮาร์ดคอข่าว ช่อง 5 เกาะติดควบคุมความเร็ว 50 กม./ชม.
 ในเขตเมือง
 9 ก.ย. 58 สคอ. บันทึกเทปรายการฮาร์ดคอข่าว ททบ. 5 
 และออกอากาศ เวลา 18.30 น. ประเด็น “มาตรการควบคุม
 ความเร็วบนท้องถนน” เสนอใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กม/ ชม. 
 ในเขตเมืองและไม่เกิน 90 กม./ชม นอกเขตเมือง หวังลดการ
 เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

เครือข่ายลดอุบัติเหตุยื่นหนังสือเรียกร้องใช้มาตรการคุมความเร็ว

 วันที่ 7 ก.ย.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนัก
 งานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของ
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 พร้อมคณะทำงาน เข้าพบนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ 
 ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 หนุนแท็กซี่รูปแบบใหม่ คุณภาพ ปลอดภัย ALL THAI TAXI

 วันที่ 3 ก.ย.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลด- 
 อุบัติเหตุ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ สคอ. ร่วมงานเปิดบริการรถ 
 แท็กซี่ รูปแบบใหม่ อย่างเป็นทางการ จัดโดย
 บริษัทออลไทยแท็กซี่ จำกัด เพื่อนำเสนอบริการแท็กซี่ที่ดีมี
 มาตรฐาน มีความปลอดภัย 

 สร้างวินัยและจิตสำนึกเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรก้าวไกล AEC

 รณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุจราจร - 
 เมื่อ วันที่ 30 ส.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)
 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน 
 เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน 
 กรุงเทพฯ 

 ร่วมแถลงประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมขับขี่รถจักรยานยนต์
 ปลอดภัยปี 58
 วันที่ 27 ส.ค.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนัก
 งานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดประ
 กวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 ประจำปี 2558 

  รวมพลังสื่อ-เครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันอุบัตเหตุ    ทางถนน
 วันที่ 25 ส.ค. 58 วันที่สองของการประชุมสร้างความร่วมมือ

 ภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทาง
 ถนน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ระหว่าง
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค
 แห่งประเทศไทย อ่านต่อ.. 

 นำเครือข่ายสื่อเรียนรู้ต้นแบบ“จัดการความเสี่ยง”ขอนแก่น
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.58 ในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือ
 ภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน 
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ 
 อ.เมือง จ ขอนแก่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือ
 ข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. 

  ร่วมพิธีเปิดอบรมพัฒนาครูช่างยนต์ 
 วันที่ 17 ส.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

 โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.ในฐานะประธาน
 กรรมการประชาสัมพันธ์ กลุ่มเครื่องยนต์เล็ก ร่วมพิธีเปิด
 การอบรมพัฒนาครูช่างยนต์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ร่วมลงนามมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย    ๑๐๐% ลำปาง 
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมพิธีลงนามเป็นสักขีพยาน
 ในการบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์
 กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% (ห่วงใครให้ใส่
 หมวก) จังหวัดลำปาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 สื่อภูมิภาคร่วมประกาศเจตนารมณ์
 สร้างความปลอดภัยทางถนน 

 วันที่ 29 ก.ค.58 จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัคิเหตุ 
 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) 
 สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ 
 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

 ผนึกกำลังเครือข่าย – สื่อภูมิภาค 
 หาทางป้องกันเจ็บ-ตายบนถนน 
 วันที่ 28 ก.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
 เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือ
 ข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน 

 ภาคีเอกชนมอบหมวกนิรภัยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 100 %
 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
 โดย นายพรหมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย
 ลดอุบัติเหตุ รับมอบหมวกนิรภัย จาก นายเกษม อติสุนทรกุล 
 รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัทไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพ
 พลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 198 ใบ มูลค่ากว่า 
 130,000 บาท 

 รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 58
 วันที่ 22 ก.ค. 58สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ.) 
 ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2558 ภายใต้
 แนวคิด “รวมพลังคนไทย หัวใจไร้แอลกอฮอล์” จัดโดย
 กระทรวงสาธารณสุข มี นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 เปิดงาน

 ร่วมสร้างวินัยและจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล 
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร

 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมงานแถลงข่าวเปิด
 ตัวโครงการเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน 
 เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC จัดโดยสำนักการจราจร
 และขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของ
 ประชาชนให้เกิดทัศนคติในการปฏิบัติตนตามกฎจราจร 

 หนุนสร้างวินัยจราจร “ ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ผ่าไฟแดง”
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน 
 เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC ณ โรงเรียนบางกะปิ 
 สายไหม กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักการจราจรและขนส่ง 
 กรุงเทพมหานคร

  รวมพลังสื่อวิทยุช่อสะอาด ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) 
 ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ องค์กรสื่อวิทยุช่อสะอาดกับ
 ภารกิจพิชิตโกง และรวมพลลดอุบัติเหตุ ทางถนน" ซึ่งเป็น
 ความร่วมมือระหว่างสมาคมสื่อช่อสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. 
 และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ อ่านต่อ...

 เป่าก่อนขับ กลับบ้านปลอดภัย
 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 (สคอ.) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเป่าก่อนขับ กลับบ้าน
 ปลอดภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการ
 ตำรวจนครบาล มูลนิธิเมาไม่ขับ กลุ่มผู้ประกอบการสถานบัน
 เทิงและผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ เอกชน 
 ร่วมเป็นเกียรติในงานจำนวนมาก

  หารือแนวทาง "เด็กอาชีวะสร้างชาติ"

 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 ร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์ กลุ่ม 
 อาชีพเครื่องยนต์เล็ก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการผลิตกำลัง 
 คนระดับอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบ
 การ กลุ่มอาชีพเครื่องยนต์เล็ก ระยะที่ 1 

 สคอ.ร่วมลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย
 วันที่ 20 พ.ค.58  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)
 โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย 
 ลดอุบัติเหตุ พร้อมด้วย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงาน
 เครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมในพิธีลงนามจัดตั้ง ”องค์กรเพื่อถนน
 ปลอดภัย” ร่วมกับ 53 หน่ายงาน 

 หนุนเครือข่ายหมออนามัย ล่า 10 ล้านรายชื่อ
 หนุน พ.ร.บ.ยาสูบ

 วันที่ 20 พ.ค.58 นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือ  ข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมงานเสวนาสื่อมวลชน เรื่อง “    บริษัทบุหรี่ทำอะไร เพื่อให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้น” จัดโดยมูลนิธิ  รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และร่วมเชิญชวนประชาชนลงชื่อ  สนับสนุน พ.รบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 


 สคอ. ร่วมมอบโล่เกียรติยศ 5 จว.ดีเด่น สงกรานต์ตายเป็นศุนย์
 วันที่ 28 เม.ย. 58 สคอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่  เกียรติยศและโล่ขอบคุณ โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็น  ศูนย์ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องประชุม พลเอกเปรม ติณสู  ลานนท์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. 

  สคอ.ร่วมปกป้องเด็ก... จากภัยทางถนน

 วันที่ 8 พ.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย  นายพรหมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. และเจ้าหน้าที่ สคอ. ร่วม  กิจกรรม Global Road Safety Week 2015 : Save    Kids Lives โดย ศูนย์วิจัยเพื่อ  สร้างเสริม  ความปลอดภัย  และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วม  กับ ศูนย์อำนวยการความ  ปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและ  บรรเทาสาธารณภัย 

 รวมพลังเครือข่ายล่า10ล้านรายชื่อ หนุน พ.ร.บ.ควบคุม  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 วันที่ 7 พ.ค. 58) ที่โรงแรมริชมอนด์ มูลนิธิเครือข่ายหมอ  อนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เครือ  ข่ายองค์กรงดเหล้า 77 จังหวัด สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ  สังคมไทยปลอดบุหรี่ และภาคีเครือข่าย จัดประชุมเครือขายนัก  ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด 

 ร่วมเปิดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวก  นิรภัย100 %ระยะ 3
 วันที่ 22 เม.ย.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมพิธีเปิดโครงการ" 
 หน่วยงาน  ต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % 
 (ระยะที่ 3) " จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 จำกัด 

 สคอ.ชวนสื่อลงพื้นที่่ ชี้ด่านชุมชนลดอุบัติเหตุ
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. ลงพื้นที่ให้ข้อมูล
 ในประเด็น ” ด่านชุมชน” เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 พร้อมด้วย นายวิสานท์ แสวงหา 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
 ออกอากาศในรายการ “ Good Morning Thailand "
 ช่องทีวีดิจิตอล MONO 29

 มอบใบประกาศเยาวชนอาสา ศสป.สงกรานต์ 58 
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้จัดตั้งศูนย์ 
 ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย(ศสป.)ช่วงเทศกาล
 สงกรานต์ปี  2558 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง
 ถนน ตั้งอยู่  ณ อาคาร 3 ห้องประชุมชั้น 5 กรมป้องกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่วันที่ 9-15 เม.ย.58 

 วันที่หกเฝ้าระวังสงกรานต์ เตือนระวังขับเร็ว-
 หลับในวันเดินทางกลับ
 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
 สงกรานต์ พ.ศ.2558 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 14 เมษายน 2558
 โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานแถลงข่าว

 วันที่ห้าเทศกาลสงกรานต์ เข้มด่านตรวจชุมชน 
 กวดขันรถจักรยานยนต์

 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ
 กาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 โดยกรมป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 13 เม.ย. 
 58 เกิดอุบัติเหตุ 671 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 60 ราย ผู้บาดเจ็บ 
 724 คน รวม 5 วัน (วันที่ 9-13 เม.ย. 58) 

 วันที่สี่เทศกาลสงกรานต์ สั่งกำชับดูแลเส้นทาง – พื้นที่เล่นน้ำ
 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
 สงกรานต์ พ.ศ. สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 12 
 เม.ย. 58 เกิดอุบัติเหตุ 520 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 70 ราย ผู้บาด
 เจ็บ 527 คน รวม 4 วัน (วันที่ 9-12 เม.ย. 58) 
 เกิดอุบัติเหตุ 1,735 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 191 ราย ผู้บาดเจ็บ  1,808 คน 

 วันที่สามสงกรานต์ปลอดภัย รณรงค์พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์
 ปลอดเหล้า

 วันที่สามเทศกาลแห่งความสุข สั่งกำชับดูแลสายรอง – พื้นที่ 
 เล่นน้ำสงกรานต์ศูนย์อำนวยการป้องันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยกรมป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน 
 ประจำวันที่ 11 เม.ย.58 

 ศปถ. สั่งคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม.
 วันที่สองสงกรานต์ปลอดภัย สั่งคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ  1ร. 2ส. 3ข. 4 ม. ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
 ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 โดยกรมป้องกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 
 10 เมษายน 2558 

 ศปถ.เฝ้าระวังสงกรานต์ปลอดภัยวันแรก
 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 
 เทศกาล  สงกรานต์ ปี2558 แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน
 สงกรานต์ วันแรกของการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัย
 สงกรานต์  สืบสานประเพณี” ประจำวันที่ 10 เมษายน 2558  ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. 

 กิจกรรม"ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง”
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุน 
 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช - จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือ
 ข่าย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ“ร้อยกิโล ร้อย
 ดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง” จากสุพรรณบุรี - 
 รพ.ศิริราช 

 สคอ.ประสานภาคีรณรงค์สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย 
 เล่นน้ำปลอดเหล้า58
 วันที่ 25 มี.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 (สคอ.) ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช - จังหวัดสุพรรณบุรี และ
 ภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติ
 เหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี58 และจัดกิจกรรมหนุนเสริม 
 “ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง” 

 รพ.สต. ศรีหมวดเกล้าจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน  ในวัน อสม. 22 มีนาคม 2558 นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการ 
 สำนักงาน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้ร่วมกิจกรรมและ
 เป็นวิทยากร เสวนาในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
 ท้องถนน ณ รร.บ้านกาศเมฆ ต.ชมพู จ.ลำปาง ซึ่งพื้นที่ได้มี
 การจัด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมา
 อย่างต่อเนื่อง 

 ระดมสื่อภูมิภาคร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 วันที่ 21 มี.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วม 
 กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) 
 ประชุมรณรงค์ป้องกันอุบติเหตุทางถนนผ่านสื่อมวลชนภูมิภาค
 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อหาแนวทาง
 การดำเนินงานและเสนอประเด็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
 ทางถนนร่วมกัน 

 รณรงค์สงกรานต์ปี58“สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์  สืบสานประเพณี"

 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 58 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ.) จัดประชุมหารือคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความ 
 ปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
 การรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนและเตรียมความ 
 พร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 

 สคอ. หนุนเวที ความร่วมมือจัดสถานที่ ปลอดแอลกอฮอล์
 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2588 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 ร่วมจัดบูธนิทรรศการฯ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
 กรอบแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือฯ 
 เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานของเครือข่าย
 ครั้งที่ 2 อ่านต่อ 

  สคอ. สนับสนุนอุบัติเหตุเป็น 0 ในสถานศึกษา

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 นำโดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลด
 อุบัติเหตุ (สคอ.) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่นักศึกษา
 ชักชวนระดมความคิดเห็น สำรวจจุดเสี่ยง อ่านต่อ 

 สคอ.หนุนโครงการ "สวมหมวกอุ่นใจ ปลอดภัยกลับบ้าน"

 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมกิจกรรม “สวมหมวกอุ่นใจ  ปลอดภัยกลับบ้าน” แก่เด็กเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนหนองจอก 
 พิทยานุสรณ์ (ประถม) ภายใต้โครงการ ถนนปลอดภัย  มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุปี 5 จัดโดยนักศึกษาสาขาการ 
 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  

 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกิจกรรมวันเสริม
 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน RVP Road Safety
 Day จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

 “ปั่น ลั่น ทุ่ง” รณรงค์ขี่จักรยาน งด “เหล้า-บุหรี่” ลดอุบัติเหตุ

 เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น ลั่น ทุ่ง” 
 รณรงค์ขี่จักรยาน งดเหล้า บุหรี่ ลดอุบัติเหตุ หนุนใช้จักรยาน 
 ในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัย 
 ขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมทาง- 
 แหล่งท่องเที่ยว และไม่ดื่มบนทาง 

 สคอ.สานพลังสื่อลพบุรี ร่วมชี้โทษดื่มสร้างความสูญเสีย
 วันที่ 13 ก.พ. 58 ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง  จ.ลพบุรี - ในงานสานพลังเครือข่ายครบรอบ 7 ปี  พ.ร.บ.ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อแลก 
 เปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำงานขับเคลื่อนรณรงค์ ลด  ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

  เปิดตัวรถแท็กซี่ในฝัน ALL THAI TAXI ใหม่ สะดวก      ปลอดภัยและเป็นธรรม
 วันที่ 10 ก.พ.58 สคอ.ร่วมเปิดตัวรถแท็กซี่ในฝัน ALL 
 THAI TAXI ใหม่ สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม - ณ
 อาคาร  สำนักงานใหญ่ บริษัทนครชัยแอร์ ถ.วิภาวดี 
 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ โดยนายกษิดิศ ขันธรัตน์ 
 ผู้จัดการสำนักงานเครือ  ข่ายลดอุบัติเหตุ

 PR ม.เกษมฯ เปิดโครงการถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปี 5
 วันที่ 30 ม.ค.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และทีมรณรงค์ ร่วมเปิด 
 โครงการถนน  ปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ 
 ปี 5 ดย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 ร่วมการประกวดครูฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda

 วันที่ 30 ม.ค.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ 
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมเปิดการแข่งขันวิทยากร
 ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ภายใต้ 
 โครงการเมืองไทยปลอดภัย ( Safety Thailand ) จัด
 โดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 

 สื่อรัฐสภา ร่วมเผยแพร่ ”ลดความเร็ว ลดความเสี่ยงบนถนน”

 วันที่ 29 ม.ค.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ 
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมบันทึกเทปรายการ
 Zoom  in ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ประเด็น ”ลดความเร็ว
 ลดความเสี่ยงบนถนน” 

 "วันเด็กเดินเท้าเป็นใหญ่" สนับสนุนความปลอดภัยเด็กเดิน    เท้า  วันที่ 29 ม.ค. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เข้า
 ร่วมงาน  International Walk to School Day วันเด็ก
 เดินเท้าเป็น 
ใหญ่ จัดโดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ
 ปลอดภัยและ
 ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 

 สคอ. หนุนสื่อ ขับขี่ปลอดภัย แรลลี่ GEO PARK 
 ครั้งที่ 1 @ จ.สตูล   
 วันที่ 24 ม.ค. 58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วม
 กิจกรรม แรลลี่ GEO PARK ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล
 เกียรติยศ จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 ลงพื้นที่ขับคลื่อนแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟ จ.อุดรธานี 

 15 ม.ค. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พร้อมคณะ  กรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ  ติดต่อกัน 3 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ  นำโดยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการ จว.อุดรธานี

 สคอ.ผนึกรัฐ-ท้องถิ่น-ชุมชน ลด เจ็บ-ตาย จุดตัดรถไฟ  จ.อุดรธานี 

 เครือข่ายลดอุบัติเหตุผนึกกำลังรัฐ-ท้องถิ่น-ชุมชน ลดเจ็บ-  ตาย จากอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ เร่งประสานคณะกรรมการ  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.อุดรธานี ดำเนินการแก้ไข  จุดตัด 58 จุดในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 

 รณรงค์สร้างจิตสำนึก ลดเจ็บตายบนถนนช่วงปีใหม่ 

 22 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ  (สคอ.) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2557 ก้าวสู่  ปีที่ 5 ของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ จัดโดย  สมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ โดยมี นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ

 สคอ.ชวนสื่อท้องถิ่นร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 

 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้  ลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมหารือแนว  ทางประชาสัมพันธ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วง  เทศกาลปีใหม่ 2558 และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อ  เท็จจริงของพื้นที่ รวมถึงจุดเสี่ยง จุดอันตราย

 ศปถ. สั่งคุมเข้มดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว เน้นสายหลัก 
31 ธ.ค.57 สคอ.ร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์  อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2558 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธ.ค. 57  เกิดอุบัติเหตุ 508 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 58 ราย ผู้บาดเจ็บ 517 คน

บังคับเข้ม 10 มาตรการ 

โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

 ร่วมเปิดศูนย์ฯ เฝ้าระวังอุบัติเหตุปีใหม่ 2558

 30 ธ.ค.57 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วม เปิดศูนย์  อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2558 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  มหาดไทย 

 เตรียมพร้อม "น่าน" เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชุมชนปลอดภัย  ระดับโลก

18 ธ.ค.57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-25 พ.ย. 2558 ณ. จังหวัดน่าน

 พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

 16 ธ.ค. 57 นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือ  ข่ายลดอุบัติหตุ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการ  ความปลอดภัยทางถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 เอาจริง! “ดื่ม-ขับเร็ว-โทร-แชต-ง่วง” โดนแน่

 17 ธ.ค. 57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) กล่าวว่า ภาพรวมการ  เกิดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2557 เกิดอุบัติเหตุ 3,174 ครั้ง    สาเหตุเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา  

 สคอ.ชู “มาตรการชุมชน” ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้      16 ธ.ค.57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน  เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมบันทึกเทปรายการ “บ่ายนี้มี  คำตอบ” ประเด็น มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ  ชุมชน/ท้องถิ่น ช่วงปีใหม่ 2558 เน้นใช้ “มาตรการชุมชน”  ท้องถิ่น–ชุมชน ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

 รณรงค์ลดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุทางถนน

 11 ธ.ค.57 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วม  ประชาสัมพันธ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวทาง  การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือฯ จัดโดยสำนักงาน  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
 

 จับมือสื่อ .. จี้แนวทางลดเจ็บ ตาย บนถนน                  

 27 พ.ย. 57 สคอ.จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือ การ  ดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนนสู่  สาธารณะ ตามนโยบายและแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัย  ทางถนน พ.ศ.2554-2563

 

 มอบรางวัลการประกวดชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  ระดับ  ประเทศ ปี 2557 

 นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผจก.สคอ. ร่วมพิธีมอบรางวัลการ  ประกวด  ผลงานในงาน “พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถาน  ศึกษาเพื่อ  ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 3”  รอบชิงชนะเลิศ โดย บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก

 

 เข้าร่วมการเปิดงานสัมมนาฯและร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์  การนำเสนอผลงานชมรมถนนปลอดภัยระดับประเทศ   นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัย  เสี่ยงหลัก(สสส.)พร้อมด้วยนายพรหมมินทร์  ผอ.สคอ.และ  นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผจก.สคอ.เข้า ร่วมงานสัมมนา พลัง  ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความ  ปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศโดย บริษักลางฯ

   พิธีมอบรางวัล "พลังชุมชนถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อ  ทศวรรษแห่งความปลอดภัย (ภาคกลาง)

 

 21 พ.ย. 57 สคอ. ร่วมพิธีมอบรางวัล "พลังชุมชนถนน  ปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัย  ทาง ถนนครั้งที่ 3:RVP-RSC Power for Decade of  Action for  Road Safety III"(จังหวัดภาคกลาง,ตะวันออกและตะวันตก)  โดย ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

  เวทีเสวนา “ความเร็วคร่าชีวิต.ลดวิกฤตความสูญเสียอย่างไร"

 

 17 พ.ย.57 สนง.เครือข่ายลดอุบัติเหตุโดยนายพรหมมินทร์  กัณธิยะ (ผอ.สคอ.) ร่วมการประชุมวิชาการวันโลกรำลึกถึง  ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 57 จัดโดยศูนย์  อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หัวข้อ"ความเร็วคร่า  ชีวิต..จะยกระดับความปลอดภัยทางถนน..ลดวิกฤตความสูญ  เสียอย่างไร"

 ชวนสื่อชี้โทษ “ดื่มแล้วขับ” ถ่ายทอดวินาทีเฉียดตาย

 16 พ.ย.57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผ.อ.สนง.เครือข่าย  ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทีวีดิจิตอล  ช่องONE(หมายเลข 41 ) เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ  แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศเพื่อลดการ  สูญเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการและโดยเฉพาะการ “ดื่มแล้วขับ”

  สคอ.หนุนลดความเร็ววันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจาก  อุบัติเหตุทางถนน 

 16 พ.ย.57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน  เครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมงาน วันโลกรำลึกถึงผู้สูญ  เสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ณ  บริเวณด้าน หน้าองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กทม

 

 ขอเชิญร่วมงาน "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี2557จัดโดยกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้ร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นีั้ เวลา 08.00-09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กทม. 

 กิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  

 4-5 พ.ย.57 สคอ. ร่วมงาน "พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถาน  ศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 : RVP-  RSC Power for Decade of Action for Road Safety III” เขตพื้นที่    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ นายกำธร ถาวรสถิตย์      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

 กิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา                   29 ต.ค. 57 สคอ. ร่วมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  หรือ RVP Road Safety Camp "พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถาน  ศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 : RVP-  RSC Power for Decade of Action for Road Safety III" จัดโดย  บจก.กลางคุ้มครองผู้ปรัสบภัยจากรถ พื้นที่จังหวัดภาคใต้

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Safety Happy Workplace"

 29 ต.ค. 57 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้เข้าร่วม  อบรม ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "safety Happy  Workplace" โดยการจัดอบรมครั้งนี้เน้น "Safety  First" ร่วมกับ  องค์กรแห่งความสุข (happy workplace) ณ ห้องประชุมศูนย์ สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง

 ร่วมงาน "พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษ  แห่งความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3

 29 ต.ค 57 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมงาน  "พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความ  ปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 : RVP-RSC Power for Decade of  Action for Road Safety III” พื้นที่จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่  29–30 ตุลาคม 2557 ณ. โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
 ชวนสื่อภูมิภาคร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนน 

 เมื่อ วันที่ 25 ต.ค.57 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)  ร่วมประชุมเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17  จังหวัด และจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลการลดอุบัติเหตุทาง  ถนน ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 ร่วมเปิดศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
 
 
 
 เมื่อ วันที่16 ตุลาคม 2557 ที่กองบังคับการตำรวจจราจร      นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลด  อุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมเปิดศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  จราจร ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือของกอง  บัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ  เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)ฯ  >>อ่านต่อ >>
 
 ข่าว : แนะ ศธ.ใช้คู่มือใช้รถ ใช้ถนน บรรจุหลักสูตรเด็กประถม
 ได้ รับความสนใจจากสื่อมวลชน ช่วยผลักดันนำเสนอเพื่อนำไปสู่  การขับเคลื่อนนโยบายอย่างจริงจัง สคอ.ขอบคุุณทุกท่านมา ณ  โอกาสนี้ : นสพ.ข่าวสด วันที่ 3 ต.ค.57 (กรอบบ่าย) และ  นสพ.บ้านเมือง และบ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 3 ต.ค. 57 
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าวลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง "คู่มือการเรียนการสอน
 เรื่อง การใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
 
 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.57 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 2 เพื่อ
 เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการขับขี่ปลอดภัย ป้องกันและ
 ลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่กลุ่มพนักงานขับรถ
 ของบริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร จำกัด 

เทปสัมภาษณ์รายการ The Dayช่วง Talk of The Day เวลา 17. 00 – 18. 00 น.ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล MONO 29  

  CAR FREE DAY 2014 เดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวม 
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่าวลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ให้สัมภาษณ์ รายการ
 The Day ช่วง Talk of The Day เวลา 17. 00–18. 00 น.  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล MONO 29 
 มอบโจทย์งานป้องกันอุบัติเหตุสู่สารนิพนธ์ ม.เกษมบัณฑิต 
 วันที่ 19 ก.ย. 57 สคอ.ให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4
 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 เกษมบัณฑิต จำนวน 15 คน นำโดย อาจารย์สรินทร์
 ดอนเจันทร์ เข้าพบ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 

 

 ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในเด็ก 
 วันที่ 12 ก.ย. 57 สคอ. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวก
 นริภัยในเด็ก ปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ-
 ข่าย ในพื้นที่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

 ผลสำรวจปี 56 คนไทยสวมหมวกนิรภัยไม่ถึง 50 %
 เร่งหามาตรการหนุนเสริม
 
 วันที่ 29  ส.ค. 57  นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)ร่วมงานแถลงข่าวผล
 สำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในป
 ระเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556

 ชวนส่งคลิปวิดีโอชิงเงิน 2 แสน ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
 ปลอดภัยปี57
 

 วันที่ 28 ส.ค. 57 ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 ร่วมแถลงข่าว "การประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจัก
 ยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557" (Motorcycle Road
 Safety Video Clip Contest 2014)

 หนุนสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานขับรถดีเด่นไม่เกิดอุบัติเหตุ
 วันที่ 27 ส.ค.57 นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ  ผู้อำนวยการ
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 มอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 
 42  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากใช้รถใช้ถนน 

 มาตรการองค์กร   ช่วยลดอุบัติเหตุที่ยั่งยืน 
 วันที่ 20 ส.ค. 57 นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผอ.สำนักงาน
 เครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
 ร่วมมือ"ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ด้วย
 มาตรการองค์กร, มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย และ
 คาดเข็มขัดนิรภัย 100%"

 พิสูจน์มาตรฐานหมวกกันน็อค  
 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.57)  นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ  ผู้อำนวย
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมสัมมนาวิชาการ “
 หมวกนิรภัย   สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 - ดาวน์โหลด ชุดความรู้ มาตรฐานหมวกกันน็อก (.PDF)

 ปรับมาตรฐาน 'หมวกกันน็อค' ในรอบ 18 ปี 
 มาตรฐานใหม่   มีการใช้ระบบทดสอบ และปรับเปลี่ยนค่า 
 คำนวณความปลอดภัย เทียบเท่ามาตรฐาน ECER22

  หนุน “นโยบาย 5 จริง 5 จอม ” 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)  
 ร่วมผลักดันนโยบายและสนับสนุนสติกเกอร์รณรงค์การบังคับ
 ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตาม  "นโยบาย 5 จริง 5 จอม"

 'น่าน' ระดมสมองหวังพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 "จังหวัดน่าน" ระดมสมอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 
 คลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ขับเคลื่อน "เมืองน่านบ้านเฮา 
 หมู่เฮาจะเอาจะไดดี".. อ่านต่อ >>
 หนุนอัพเกรดรถโดยสารท่องเที่ยว 
 เครือข่ายลดอุบัติเหตุ หนุนยกระดับรถโดยสารบริการท่อง
 เที่ยว สร้างความเชื่อมั่น ดึงต่างชาติเที่ยวไทยอย่าง
 ปลอดภัย เมื่อวันที่30ก.ค.57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

เด็กไทยแว้นสมองไหลตายคาถนนปีละ 1.4 หมื่นคน 
 เปิดสถิติแว้นไร้หมวกกันน็อกตายปีละ 1.4 หมื่นคน 
 ส่วนโจ๋ไทยทำถูกกฎหมายสวมหมวกกันน็อกมีแค่ 3% 
 จี้ทุกหน่วยงานช่วยคืนหัวปลอดภัยให้ลูกหลาน อ่านต่อ

  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557  
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
  มาตุเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
  ทรงเปิด งานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557

  เครือข่ายลดอุบัติเหตุเตือนงดเหล้าเข้าพรรษา
 - โพสต์ทูเดย์ อ่านต่อ >> 
 - ผู้จัดการออนไลน์ อ่านต่อ >> 
 - ไทยโพสต์ อ่านต่อ >> 

  มาตรการองค์กร ลดเจ็บตายทางถนน 
 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวย 
 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมเป็นสักขีพยานการ
 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการรางวัลหน่วยงาน
 ต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 % 

  สคอ.หนุนผลักดันองค์กรสร้างสุขและปลอดภัยรับ AEC 
 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.57 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 โดยนายกษิดิศ ขัน ธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่าย
 ลดอุบัติเหตุ ลงนามความร่วมมือพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
 และปลอดภัยรับ AEC ร่วมกับ 4หน่วยงาน

เส้นทางชีวิต...อย่าลิขิตด้วยน้ำเมา   เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 สคอ.ร่วมงานเวทีครบรอบ ๑๑ ปี   สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ตอน   "เส้นทางชีวิตอย่าลิขิตด้วยน้ำเมา" ณ โรงแรมซันทารา   เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ร่วมสร้างมาตรการองค์กร  สวมหมวกนิรภัย  100 % ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามการสร้างมาตรการองค์กร โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวก...นิรภัย 100% (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท กลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และตำรวจภูธรภาค 1

สคอ.เสริมความรู้คนขับรถ  ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน

กับ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด

สัปดาห์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ณ บริเวณลานกิจกรรม DTAC HOUSE

 

  รมช.มหาดไทย มอบประกาศเกียรติบัตร 

   ทีมอาสาสมัคร ศสป. สงกรานต์ ปี ”57

 

  ศปถ.ยก“ลพบุรี” ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนน 
  แนะควรศึกษานำมาเป็นโมเดล

 ดื่มไม่ขับ "ชีวิตดับ ฝันดับ”       
 ผอ.สคอ.ร่วมออกรายการ"ขยายข่าว" ทาง TNN

 “รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์”     
 ผอ.สคอ.บันทึกรายการรณรงค์กับ Media New Channel

 “ง่วงไม่ขับ ตั้งสติ..ก่อนสตาร์ท”        
 สคอ.ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์เทศกาลสงกรานต์
 ชวนสื่อรณรงค์สงกรานต์ไร้อุบัติเหตุ        
 สคอ.ร่วมกับภาคสื่อมวลชนรณรงค์เทศกาลสงกรานต์

  มาตรการรับมือลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 
  ผอ.สคอ. สัมภาษณ์ผ่าน กรุงเทพธุรกิจ

 

 จับประเด็นข่าวร้อน 
 ผอ.สคอ. สัมภาษณ์ผ่าน ททบ.5

 

 

 สคอ.รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์  
 โลก คน เมือง กรุงเทพธุรกิจ TV

 

 

ข้อมูลประกอบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (PDF) ‏
ข้อมูลประกอบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (Word) 
ข้อมูลนำเสนอสงกรานต์ 2557 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 

ข่าวเฝ้าระวังและรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 57 
มาตรการ  โซนนิ่ง-ไม่นั่งนิ่ง-ไม่ดูดาย  
รายชื่อทีมสนับสนุนประจำจังหวัด สอ.จร.

 สคอ. ร่วมงานหาดใหญ่มอเตอร์โชว์ 2014 

 สคอ.-สคล.-เนชั่น ร่วมชูมาตรการ“โซนนิ่ง- ไม่นั่งนิ่ง-ไม่ดูดาย” 

 สคอ.รณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง" 

 ประมวลภาพประชุม"สื่อมวลชนร่วมใจ ถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 

 เครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมแถลงเตรียมความพร้อมสงกรานต์ ปี 57 

  สคอ. จัดกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมรับสงกรานต์ ปี 2557 

  สคอ.จับมือสื่อภูมิภาคทั่วประเทศกระตุ้นหน่วยงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหต 

  หมออนามัย ร่วมใจขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน

  บันทึกเทปรายการ “เวทีประชาคม” ทาง NBT

  บันทึกเทปรายการ “ขับขี่มีวินัย ปลอดภัยถึงบ้าน”

  “ กฎเหล็กชุมชน ” ลดอุบัติเหตุได้

  รวมพลังขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100 %

  ประมวลภาพบรรยากาศพิธีปลุกเสกหมวกนิรภัย เจริญชัยมงคลคาถา 

Additional information