1. เชื่อมประสานการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ

2.      2. เน้นหนักการรณรงค์  เพื่อสร้างกระแสตามเทศกาลที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง

3.      3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับรู้ในประเด็นการรณรงค์ จิตสำนึกความปลอดภัย

4.      4. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่  ค้นหา และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ขยาย  และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

5.      5. ขยายความร่วมมือกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

6.      6. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการรณรงค์  ตามสภานการณ์  และยุทธศาสตร์