เมาไม่ขับ  ขับไม่โทร ไม่ขับเร็ว ง่วงไม่ขับ

ศูนย์กลางรวบรวบรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน

เป็นศูนย์กลางเชื่อมประสานการดำเนินงานให้เกิดการรวบรวมข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้กับสื่อมวลชนและเป็นแหล่งข้อมูล วิเคราะห์
จัดหมวดหมู่และนำเสนอข้อมูลพื้นที่และภาคีเครือข่ายโดยทำงานเชิงยุทธศาสตร์กับสื่อมวลชนท้องถิ่น/ภูมิภาค/ส่วนกลาง 

เป้าหมายของศูนย์กลางรวบรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยทางถนน

1.) เพื่อจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและข่าวสาร การดำเนินงานของเครือข่ายในประเด็นที่สำคัญเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่

2.) เพื่อนำเนื้อหา ประเด็น ผลการดำเนินของภาคีเครือข่าย เสนอผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนและช่องทางต่างๆเพื่อให้เกิดการนำเสนอในรูปแบบการสื่อสารสาธารณะในทุกช่องทาง เน้นให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายและเกิดการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่อง

3.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสาร/เนื้อหา/ประเด็นให้กับสื่อมวลชนทุกแขนง

ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ

1.) กลุ่มภาคีเครือข่าย สสส.ได้แก่  ศวปถ.,สอ.จร.,เมาไม่ขับ,ไทยโรดส์, ฯลฯ

2.) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กระทรวงคมนาคม,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กระทรวงสาธารณสุข,กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

3.) กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ,สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย,เอพี ฮอนด้า เป็นต้น

4.) กลุ่มผู้บริหารสื่อมวลชนท้องถิ่น ได้แก่ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย,สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทสไทย,สมาคมวิทยุ "ช่อสะอาด"

5.) กลุ่มสื่อมวลชนส่วนกลาง ได้แก่ นิตยสารยานยนต์,สยามกีฬา,JibJib (นกแอร์),MBA ฯลฯ

   รายการโทรทัศน์ : เรื่องเด่นเย็นนี้ ,ข่าวสามมิติ ช่อง 3 ,รายการเจาะประเด็นร้อน,ข่าวประจำวัน NBT ,Mono29, One ฯลฯ

   รายการวิทยุ : สวพ.91 รายการข่าวต้นชั่วโมง,สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม,ร่วมด้วยช่วยกัน,สวท.ฯลฯ

6.) กลุมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน,อาสาสมัครประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน,หน่วยงานหรือองค์กรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ